Sunday, January 28, 2018

Edukační aktivity v GHMP v r. 2017 - údaje do výroční zprávy GHMP 2017 + výběr fotek

 

 
 
Edukační aktivity a ostatní doprovodné akce

V roce 2017 se konalo v GHMP celkem cca 869 edukačních aktivit a doprovodných akcí. Z toho proběhlo cca 745 edukačních aktivit (interaktivní prohlídky pro školy, workshopy, vzdělávací cykly, odborné komentáře, procházky atd.) a cca 124 ostatních doprovodných akcí (kurátorské a autorské prohlídky, přednášky, performance atd., organizačně zajišťované oddělením PR a marketingu). Edukační aktivity byly koncipovány, organizovány a realizovány interními edukátorkami i externími spolupracovníky edukačního oddělení.
 
Práce se školami a širokou veřejností

V roce 2017 byl z kompletní nabídky všech doprovodných programů a vzdělávacích aktivit největší zájem o interaktivní prohlídky pro školy. Z krátkodobých výstav byly školami nejvíce navštěvovány následující: Jaroslav Horejc (1886–1983) Mistr českého art deca, Jaroslav Róna 1997–2017, Kámen, štuk a terakota / Sochařská díla z pražských zahrad, Richard Deacon: Free Assembly, Eduard Steinberg: From Moscow to Paris a „Galerie“ – Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu.
V době letních prázdnin, kdy se projevuje pokles  návštěvnosti v důsledku absence prohlídek pro školy, pořádalo edukační oddělení GHMP Letní prázdninové dílny v eko-ateliéru v oranžérii Trojského zámku (celodenní výtvarné workshopy s praktikanty). Návštěvníkům a zájemcům tak byl nabídnut kontinuální program po celou dobu prázdnin.
Na konci roku 2016 byla po čtyřech letech ukončena dlouhodobá expozice cyklu obrazů Slovanská epopej od Alfonse Muchy ze sbírky GHMP, která byla pro všechny typy škol vysoce atraktivní. V rozmezí let 2012 - 1216 vyhledávaly školy tuto expozici opakovaně a denně, výstavu navštívilo průměrně cca 4 - 5 školních skupin. Šlo o školy z celé ČR, ale i ze zahraničí (převážně z Japonska, USA atd.). Ukončení této expozice se přirozeně promítlo také do celkové návštěvnosti edukačních programů GHMP v roce 2017 a oproti předešlým letům došlo k očekávanému poklesu jejich počtu.
Pokud jde o programy k dlouhodobým výstavám, stálým expozicím a objektům, nejvíce prohlídek pro školy bylo zrealizováno v Trojském zámku, dále pak v Bílkově vile a v Domě U Kamenného zvonu.
Edukační oddělení realizuje edukační aktivity pro nejrůznější skupiny handicapovaných a znevýhodněných návštěvníků. V současné době dochází k rozšiřování nabídky pro skupiny návštěvníků se specifickými potřebami, především se smyslovým postižením.
V roce 2017 byl zaveden nový formát akcí doprovodných haptických výstav ke klíčovým sochařským výstavám GHMP (Jaroslav Horejc (1886–1983) Mistr českého art deca, Kámen, štuk a terakota / Sochařská díla z pražských zahrad). Tento formát umožňuje rozvoj haptických edukačních aktivit, koncipování a realizování programů pro tuto cílovou skupinu a spolupráci s institucemi pro nevidomé.
V tomto roce edukační oddělení zahájilo práci na rozšíření služeb a nabídky i pro návštěvníky se sluchovým postižením a rozvíjí spolupráci s prvními zájemci (LORM – Společnost pro hluchoslepé, Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené). Edukátorky absolvovaly v Národním muzeu seminář a odborné školení pro tuto specializaci.
V roce 2017 bylo zrealizováno celkem cca 745 edukačních aktivit, z toho proběhlo: přes 450 interaktivních prohlídek výstav pro všechny typy škol (MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázia, ZUŠ, SŠ, SOŠ, VOŠ i VŠ) – spojených s následnou výtvarnou reakcí, 39 čtyřhodinových středečních výtvarných kroužků pro všechny věkové kategorie, 36 tematických pětihodinových sobotních výtvarných akcí pro veřejnost v rámci cyklu „Sobotní výtvarné workshopy“, 43 odpoledních pátečních a nedělních výtvarných dílen pro dospělé a seniory, 24 workshopů pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené. Dále 39 přednášek cyklu „Příběhy soch a sousoší I. a II.“, 5 komentovaných procházek v rámci cyklu „Příběhy soch a sousoší I. a II.“ a 6 odborných komentářů k pomníku Jana Palacha. Kromě těchto akcí, které tvoří stálou nabídku programů pro veřejnost, realizovalo edukační oddělení dalších 87 mimořádných akcí (viz. níže).
Díky krátkodobým výstavám edukační oddělení pravidelně obměňuje a aktualizuje nabídku vzdělávacích programů, tím jsou školy motivovány k opakované návštěvě. Edukační oddělení touto nabídkou pravidelně obesílá školy z Prahy i celé České republiky. Na základě této pozvánky přicházejí školy do Galerie hlavního města Prahy nejen na objednávku (prohlídky s lektory), ale také samostatně bez konkrétní rezervace a objednání. Úplný počet návštěv škol a reálný podíl činnosti edukačního oddělení na návštěvnosti výstav je tedy mnohem vyšší.
Kromě lektorských prohlídek, které se konají ve stanovených termínech, byly realizovány i prohlídky na objednávku pro jakékoliv skupiny všech věkových kategorií – včetně seniorů a znevýhodněných. Často si lektorské prohlídky objednávají v cizích jazycích i skupiny zahraničních návštěvníků.

Programy pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost

Rodinám s dětmi jsou určeny sobotní výtvarné workshopy. Tyto akce probíhají v různých objektech GHMP a jsou formálně i obsahově provázány s podstatou konkrétní krátkodobé výstavy nebo stálé expozice. Podstatou těchto pětihodinových workshopů je bezprostřední výtvarná reakce účastníků. Výhodou pro studující i pracující je doba jejich konání, tzn. o víkendu. Čas příchodu a odchodu je ve vymezeném čase individuální, což je pro rodiny velmi vstřícné a flexibilní. Workshopy probíhají především přímo v expozicích, dále pak ve výtvarném ateliéru.

Rodiny s dětmi mohou navštívit i speciální workshopy, které jsou organizovány ve spolupráci s jinými institucemi, subjekty nebo projekty – například České centrum Praha, MČ Trója, Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT), z.s., Institut umění - Divadelní ústav, Den dyslexie apod.
Sobotní workshopy pro rodiny s dětmi a mimořádné workshopy realizují interní edukátorky. Celodenní workshopy v rámci Letní výtvarné dílny v eko-ateliéru v oranžérii Trojského zámku zajišťují praktikanti z VŠ (studenti PedF. – obor: galerijních animace, výtvarná výchova).
V roce 2017 proběhlo 36 běžných sobotních workshopů a 71 mimořádných a celodenních workshopů.
Programy pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené
Vzhledem k tomu, že současným trendem v kulturních institucích je vytvářet specializovanou nabídku pro nejmenší děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené, kteří nechtějí ztratit společenský kontakt s okolím, realizuje GHMP cykly tvořivých workshopů pro děti s rodiči na MD a RD. Této skupině se věnuje externí lektorka, která v letošním roce zrealizovala 24 workshopů, přibližujících aktuální výstavy a objekty GHMP. Prostřednictvím těchto specializovaných dílen pro nejmenší návštěvníky lze velmi pozitivně ovlivňovat rozvoj dětské představivosti, kreativity a smyslové zkušenosti od nejútlejšího věku a budovat si postupně nejmladší publikum. Cílem a smyslem cyklu je u dětí podnítit pozitivní vztah k návštěvám galerií. Zároveň je to i jedna z cest k motivaci dospělých návštěvníků (rodičů) k návštěvám výstav. Potenciál pro tento typ akcí má nejen edukační centrum s relaxačním koutem a odpočinkovou zónou s polštáři pro děti, eko-ateliér v zahradě Trojského zámku, ale i plánovaná velká reprezentativní čítárna v Colloredo-Mansfeldském paláci (přesun z Bílkovy vily), kde je plánován i dětský kout s polštáři.
Aktivity pro seniory
Jako reakce na neustále se zvyšující zájem z řad veřejnosti a v souladu s prioritami rozvoje edukace navýšilo edukační oddělení GHMP v roce 2017 opět programovou nabídku pro dospělé a seniory.
Cyklus výtvarných dílen pro dospělé a seniory, zaměřený na zprostředkování výstav GHMP a jejich tvůrčí reflexi, byl v závěru roku navýšen z 3 akcí za měsíc na 6 akcí za měsíc. Vede ho externí lektorka, specialistka pro tuto cílovou skupinu. V roce 2017 se konalo 43 těchto dílen.
Dalším vyhledávaným programem je cyklus přednášek o veřejné plastice ve sbírkách GHMP „Příběhy pražských soch a sousoší“, realizovaných externí lektorkou.  V budoucnu se očekává rozšíření o další cykly přednášek, prezentující sbírky kresby, malby a grafiky ve správě GHMP. V tomto roce proběhlo 39 přednášek.
Pro tuto cílovou skupinu jsou také určeny sobotní výtvarné workshopy pro rodiny s dětmi, kde je nezastupitelný rozměr mezigeneračního setkávání. Dále sem patří komentované prohlídky aktuálních výstav a objektů ve správě GHMP, cyklus procházek za novodobou plastikou Vetřelci a volavky s GHMP, odborné komentáře k reliéfu Juditina mostu, pomníku Jana Palacha a komentovaný okruh seznamující s historickými kandelábry na Malé Straně a Hradčanech.
Skupiny znevýhodněných a handicapovaných
GHMP realizuje a rozvíjí aktivity pro tyto skupiny znevýhodněných návštěvníků: 
Návštěvníci s mentálním postižením
Návštěvníci se smyslovým postižením - se zrakovým postižením
Návštěvníci s duševním onemocněním
Sociálně znevýhodnění - děti z dětských domovů
Sociálně znevýhodnění - děti z konfliktních oblastí
Sociálně znevýhodnění - menšiny
Sociálně znevýhodnění - přistěhovalci
Senioři
 
Kromě řady mateřských, základních a středních speciálních škol, navštěvují GHMP tyto organizace pro znevýhodněné: Domov svaté Rodiny, Domov sociálních služeb Vlašská, Sdružení pro dospělé s mentálním postižením SDRUK, Dětské centrum Paprsek, Středisko komplexní péče o děti a mládež s postižením, Diakonie ČCE - středisko Ratolest, Dětský domov Žatec, Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Neratovice, Dům tří přání n. o., Centrum 83 Mladá Boleslav (ústav pro lidi s mentálním postižením), Centrum služeb Hvozdy.
Externí lektorka GHMP pro znevýhodněné a handicapované návštěvníky se specializuje na návštěvníky s mentálním postižením. Speciálním školám, praktickým školám, dětským domovům, sdružením pro mentálně postižené a zařízením, zabývajícím se volnočasovými aktivitami, zasílá pravidelnou emailovou pozvánku a aktuální nabídku akcí. Systematicky si buduje adresáře, které se neustále rozrůstají a aktualizují. Akce pro znevýhodněné se konají cca 2x měsíčně.
V roce 2017 edukační oddělení zavedlo systematické programy pro návštěvníky se zrakovým postižením. GHMP se díky tomu podařilo navázat spolupráci s těmito institucemi a sdruženími: Tyfloservis Praha, Konzervatoř Jana Deyla, Tyflocentrum Brno, Tyfloservis Cheb, Tyfloservis Plzeň, Tyfloservis Teplice, Sdružení SONS, Sdružení LORM a s mnoha dalšími.
V lednu 2017 zrealizovalo edukační oddělení Haptickou výstavu a Týden věnovaný haptickým edukačním aktivitám. Projekt se konal v rámci velké retrospektivní výstavy sochaře Jaroslava Horejce. Proběhl v lednu 2017 v místě konání výstavy - v Domě U Kamenného zvonu (v gotickém sále, sklepích, kapli a částečně i přímo ve výstavních sálech).
Vybrané sochy J. Horejce tak byly zpřístupněny nevidomým návštěvníkům alternativní formou (prostřednictvím taktilního vnímání vybraných originálů i jejich 3D kopií), která byla současně přínosná a zážitkově obohacující i pro ostatní návštěvníky. Součástí programu byly přednášky o J. Horejcovi spojené s výtvarnými workshopy se zaměřením na modelování i haptické etudy a komentované prohlídky objektu Domu U Kamenného zvonu koncentrované na vnímání prostorů více smysly (akusticky, hapticky apod.).
Proběhlo i setkání odborníků zabývajících se zprostředkování umění nevidomým návštěvníkům v kulturních institucích a věnujících se práci s nevidomými i obecně (integrace, edukace atd.) a také koncert ve spolupráci s Konzervatoří Jana Deyla pro zrakově postižené.
Tyto akce navštívilo mnoho skupin klientů organizací, sdružení, škol a institucí, věnujících se podpoře nevidomých. Akce byla podpořená grantem od Státního fondu kultury. Na výstavu i workshopy dorazilo cca 700 především nevidomých i vidoucích návštěvníků.
V tomto roce byla také v Trojském zámku realizována výstava soch z pražských zahrad s názvem „Kámen, štuk a terakota“. V rámci ní zde bylo prezentováno několik exponátů pro nevidomé návštěvníky určených k haptickému vnímání. Jednou z doprovodných akcí byla haptická výstava v eko-ateliéru - prezentace fragmentů veřejné plastiky z různých sochařských materiálů, spojená s dalšími haptickými aktivitami. Návštěvníci zde testovali různé haptické metody v rámci drobných výtvarných akcí a etud - např. vznikl projekt „Zahrada pro všechny smysly“ - rozvíjení smyslových schopností formou workshopů (haptické a akustické aktivity, poznávání vůní atd.). Těmito haptickými výtvarnými aktivitami byly zakončovány prohlídky obou haptických výstav i barokního schodiště v zahradě zámku.
Těmto projektům předcházely konzultace a školení od odborníků ze sdružení Hapestetika a z organizace Tyfloservis, takže výstavy splňovaly správné parametry výstav tohoto typu. Interní edukátorky, které tyto akce koncipovaly a realizovaly, byly profesionálně vyškoleny k vhodnému a správnému přístupu i komunikaci s nevidomými návštěvníky.
Veřejná plastika a její zpřístupňování
V roce 2017 byly realizovány aktivity v rámci zpřístupňování veřejné plastiky, jedné z priorit rozvoje edukace GHMP. Pokračoval cyklus procházek po novodobé plastice – „Vetřelci a volavky s GHMP“ s MgA. Pavlem Karousem - odborníkem na plastiku především ze 70. a 80. let. Tyto procházky, trvající cca 3,5 hodiny, jsou koncipovány na základě okruhů zaměřených vždy na konkrétní čtvrť, lokalitu nebo část Prahy. V tomto roce jich proběhlo 13.
Dále měla veřejnost možnost navštěvovat úspěšný cyklus přednášek pro dospělé a seniory k vybraným dílům ze souboru veřejné plastiky ve správě GHMP s názvem „Příběhy pražských soch a sousoší“. Těchto přednášek se konalo 39. V létě se v rámci cyklu konalo 5 komentovaných procházek seznamujících návštěvníky se sochařskou výzdobou Karlova mostu a Vyšehradu. Mezi nejčastější posluchače přednášek patří zejména senioři, početnou skupinu tvoří také studenti středních škol se zájmen studovat výtvarný obor na vysoké škole, rovněž studenti vysokých škol, ale také průvodci, kteří patří mezi stálé návštěvníky.
Probíhaly také prohlídky reliéfu z Juditina mostu, jednoho z nejvýznamnějších dochovaných románských sochařských artefaktů a odborné komentáře k pomníku Jana Palacha. Dále proběhly 2 komentované procházky, seznamující zájemce s historickými plynovými kandelábry na Malé Straně a Hradčanech.
Pokračují práce na edukačních listech k jednotlivým okruhům veřejné plastiky ve správě GHMP (Praha 1, Karlův most, Malá Strana, Vyšehrad, Petřín, Trojský zámek atd.) a tyto okruhy jsou zahrnuty v nabídce školám, které si je mohou objednat. Největší zájem byl opět o prohlídky soch na Karlově mostě spojených s workshopem v edukačním centru v Colloredo-Mansfeldském paláci
Výtvarný kroužek
Během celého roku (kromě letních prázdnin) probíhal opět tradiční středeční čtyřhodinový výtvarný kroužek - celoroční cyklus tvůrčích dílen pro návštěvníky všech věkových kategorií, který se koná v edukačním centru v Colloredo-Mansfeldském paláci. Zájemcům jsou prostřednictvím vlastní tvorby zprostředkovávány aktuální výstavy GHMP. Účastníci si mohou vyzkoušet tradiční i netradiční výtvarné techniky z oblasti kresby, malby, grafiky, fotografie, prostorové tvorby, ale i intermediální, konceptuální a akční tvorby. Letos se tento kroužek konal 39krát. Tento typ akce poskytuje vhodný prostor také k přípravě na talentové přijímací zkoušky na střední i vysoké umělecké školy.
Mimořádné akce
 
Edukační oddělení GHMP v roce 2017 koncipovalo, organizovalo, realizovalo nebo se aktivně podílelo na celkem 87 mimořádných akcích. Během letních prázdnin proběhl „Tvořivý týden – 7 dní, 7 objektů, 7 výstav, 7 témat, 7 workshopů“, týdenní série workshopů pro veřejnost ve všech objektech GHMP reagujících na aktuální výstavy i stálé expozice.
 
Potřetí se GHMP zapojila do dvoudenní akce Víkend otevřených zahrad“. Galerie se i v letošním roce připojila tradičním celodenním výtvarným workshopem k doprovodnému programu Trojského vinobraní, které se konalo ve spolupráci s MČ Trója.
 
GHMP i v roce 2017 navštívily děti z Ukrajiny, které ztratily své otce v rusko-ukrajinském konfliktu. Děti si prohlédly Trojský zámek, výstavu „Kámen, štuk a terakota“ a následně tvořily v prostoru eko-ateliéru. Další akcí, která se konala ve spolupráci s Ukrajinsko-Evropskou Perspektivou, UAPORTAL.CZ a Pražským Maidanem, byla přednáška a setkání s ukrajinskými vojáky - dobrovolníky, účastníky rusko-ukrajinského konfliktu.
 
I v roce 2017 se ve spolupráci s Pražskou plynárenskou a.s. a konaly 2 adventní procházky s lampářem Ing. Janem Žákovcem „Od kandelábru ke kandelábru“. Během nově koncipované trasy se účastníci blíže seznámili se dvěma dochovanými a nově zrekonstruovanými historickými plynovými kandelábry a se šesti sochařskými objekty, které jsou součástí souboru veřejné plastiky GHMP.

Uskutečnilo se také 5 pětihodinových workshopů s umělci – 3 workshopy s fotografem Pavlem Baňkou, kdy v prostoru improvizovaného fotoateliéru přímo v expozici své výstavy nafotil nový cyklus portrétů. Dále 2 workshopy pod vedením divadelní a filmové výtvarnice Dany Goldové, během kterých si účastníci vytvořili vlastní masky ve stylu benátského karnevalu v návaznosti na historii maškarních plesů v benátském stylu, odehrávajících se v minulosti v Colloredo-Mansfeldském paláci.

Téměř celé letní prázdniny pak v oranžerii v Trojském zámku probíhaly Letní výtvarné dílny – celodenní workshopy pro veřejnost s asistencí vyškolených lektorů (52x).

Edukační oddělení také realizovalo 2 celodenní výtvarné workshopy s Českými centry a to k výstavě České umění skla / Concerto Glassico a výstavě věnované tvorbě scénické a kostýmní výtvarnice, designérky a konceptuální umělkyně Ivy Němcové (1980 - 2015). Edukátorky GHMP byly přizvány také ke spolupráci na doprovodném programu k Salonu české scénografie 2017, pořádaném Českou organizací scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT, z. s.) a Institutem umění – Divadelním ústavem, kde byly realizovány 2 celodenní workshopy. Jeden určený pro veřejnost na téma: Maska, scéna, kostým. A druhý zaměřený pro pedagogy a odbornou veřejnost, zabývající se tématem edukačního programu s přesahem k divadlu.

Edukační oddělení GHMP se také podílelo na celodenním projektu Den dyslexie, pod vedením MgA. Aleny Kupčíkové Ph.D. Pro žáky a studenty pražských Lauderových škol, vzdělávacího projektu Židovské obce v Praze, byly zrealizovány 2 celodenní workshopy – v Bilkově vilě a v eko-ateliéru v zahradě Trojského zámku (začátek školního roku e-learning školy). Jako doprovodný program k Haptické výstavě v Domě U Kamenného zvonu se uskutečnily i 2 koncerty studentů a absolventů Konzervatoře Jana Deyla a SŠ pro zrakově postižené. Ve spolupráci s Lions Clubem Praha První se v prostoru koncertního sálu v Domě U Kamenného zvonu konala dobročinná aukce keramických výtvorů nevidomých a slabozrakých dětí a benefiční představení dětské opery Hanse Krásy a Adolfa Hoffmeistera Brundibár, zazpívané členy Dismanova rozhlasového dětského souboru. Výtěžek z těchto akcí byl věnován specializovaným školám v Praze 5 - Nových Butovicích: Gymnáziu pro zrakově postižené a Střední odborné škole pro zrakově postižené. V edukačním centru se uskutečnilo setkání s Dagmar Lieblovou, přeživší z koncentračního tábora v Osvětimi a autorské čtení mladé autorky. Realizovány byly také komentované prohlídky výstav pro VIP skupiny návštěvníků – např. Eduard Steinberg: From Moscow to Paris, Jaroslav Horejc (1886–1983) Mistr českého art deca, Jaroslav Róna 1997 - 2017 a Bílkovy vily. Konal se také mimořádný předvánoční výtvarný workshop určený pro internetové blogerky.

Prostory pro edukaci

Edukační oddělení má k dispozici 3 prostory pro vzdělávací aktivity: edukační centrum v Colloredeo-Mansfeldském paláci, eko-ateliér v Trojském zámku a čítárnu odborné literatury a časopisů v Bílkově vile spojenou se specializovanou badatelnou Františka Bílka. Kromě těchto prostor také příležitostně využíváme variabilní a „mobilní“ (dočasné) edukační zázemí v rámci některých výstav ve formě interaktivních zón. Často jsou workshopy realizovány právě i přímo ve výstavě z důvodu nutnosti přímé inspirace jednotlivými díly. V současné době se edukační oddělení profiluje na interdisciplinární přesahy výtvarného umění směrem k dalším oborům. V rámci galerie jsou využívány zmíněné tři specializované prostory pro edukaci, které podporují toto směřování:
  • edukační centrum: film, divadlo a nová média
  • eko-ateliér: ekologie a environment
  • čítárna odborné literatury: literatura, písmo, text
Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
Edukační centrum je vhodné zázemí k realizaci kreativních workshopů s výraznými přesahy do oblasti nových médií, filmu a divadla (experimentální fotografické techniky, animovaný film, užitá grafika, světelný design, kostýmní tvorba, intermediální tvorba, street art). Vybavení ateliéru umožňuje experimentovat s množstvím technik z různých oblastí výtvarného umění (kresba, malba, grafika, fotografie, prostorová, intermediální, akční i konceptuální tvorba apod.), prostor funguje jako kreativní výtvarná laboratoř. Realizují se zde aktivity pro všechny věkové kategorie včetně seniorů a znevýhodněných. Konají se zde i nejrůznější setkání oborníků, asociací výtvarných pedagogů apod. Prostor je částečně bezbariérový. V roce 2017 byla dokončena dostavba nové části edukačního centra, takže stávající prostor (cca 90m2 se rozrostl na 180m2). Na začátku roku 2018 bude dovybaven vnitřním vybavením a nábytkem. Součástí bude i temná komora pro realizaci klasických i experimentálních fotografických technik.
Eko-ateliér v oranžérii Trojského zámku
V roce 2017 byl intenzivně využíván i eko-ateliér v oranžérii. Prostor eko-ateliéru v oranžérii Trojského zámku je unikátem v rámci celé Prahy. Obdobným pracovištěm nedisponuje ani Botanická zahrada hl. m. Prahy. Tento sezónní kreativní prostor slouží k realizaci edukačních programů nového rozměru se zaměřením na environmentální a ekologický kontext ve vztahu k umění. Ateliér splňuje podmínku bezbariérovosti a proto je ideální také pro aktivity určené znevýhodněným a handicapovaným (např. vozíčkáři, nevidomí návštěvníci ad.) i pro maminky s kočárky. Zároveň jde o relaxační zónu, kterou mohou návštěvníci využít k oddychu v turisticky rušné části Prahy. Realizují se zde nejrůznější techniky a principy založené na zpracování přírodních materiálů (většinou i přímo ze zdejší zahrady), které umožňují přiblížit principy recyklace (výroba ručního papíru, práce s keramickou hlínou, textilní tvorba, haptické a akustické aktivity, výroba objektů z přírodních materiálů, land-art, aranžování květin atd.). Prostor byl opět využíván i k mimořádným projektům (Dny otevřených dveří, Víkend otevřených zahrad, Trojské vinobraní). Ve školním roce (letní sezóna) byl navštěvován školami a ostatními skupinami. Letní výtvarné dílny byly rozšířeny na celý červenec a srpen. Byly zde realizovány edukační aktivity pro všechny věkové kategorie včetně znevýhodněných.
Za společensky přínosné edukační aktivity v eko-ateliéru byla GHMP nominována na cenu „Top společensky odpovědná firma roku“ v kategorii „Počin roku“. Provoz eko-ateliéru splňoval všechna kritéria: společensky prospěšný projekt, ekologické přesahy, aktivity pro znevýhodněné, dostupnost všem věkovým kategoriím a skupinám. Z 12ti nominovaných se GHMP umístila mezi 3 nejlepší projekty. Zvítězila Nadace Nakladatelství Albatros za zpřístupňování knih romským dětem.
Čítárna a studovna odborné literatury a časopisů v Bílkově vile
Prostory v Bílkově vile, v ateliéru Františka Bílka i ve zdejší čítárně a studovně, jsou vzhledem k zaměření expozice ideální pro realizaci mezioborových přesahů směrem k literatuře a textu. V nabídce je několik tematických okruhů – kromě již zmíněných přesahů k literatuře (formální i obsahová práce s textem, písmo a knižní tvorba) jde o tyto další okruhy: umělecké směry (secese, symbolismus, expresionismus, dekadence), veřejná plastika, architektura, užité umění. Součástí workshopů jsou literárně-jazykové hry s texty, tvorba experimentálního textu, hry s písmovými šablonami inspirované fontem Františka Bílka, interpretace názvů, navrhování knižních obálek a experimentálních knih, ex-libris a ilustrací, dramatizace soch (živé sochy), kresby detailů a symbolů. Prezenční čítárna a studovna odborné literatury a časopisů se zaměřením na výtvarné umění je do Bílkovy vily umístěná od r. 2016. V letech 1998 – 2016 byla situovaná v Domě U Zlatého prstenu, který je od r. 2016 ve správě Muzea hl. m. Prahy. Čítárna nabízí zájemcům uměnovědnou literaturu, rozsáhlé spektrum katalogů k výstavám GHMP i časopisů o výtvarném umění, designu a architektuře. Přímo v čítárně se nachází přes 1 400 titulů, celkově je však čtenářům k dispozici cca 5 800 knižních publikací, které jsou umístěny v externím skladu. Část fondu čítárny věnovaná osobnosti Františka Bílka. Vedle studovny je na vyžádání zpřístupněna specializovaná badatelna. Seznam dostupných knih a publikací je k dispozici v čítárně a byl umístěn na webové stránky GHMP. Část knih byla umístěna v externím skladu mimo objekt Bílkovy vily. Proběhy všechny inventury čítárny i příručních knihoven,
Spolupráce s externisty 
V současné době tvoří tým edukačního oddělení 3 interní lektorky (VŠ vzdělání - výtvarná pedagogika v kombinaci s dalšími obory – dějiny umění na KTF, bohemistika na FF, umělecké obory – malba, textilní tvorba atd.) a cca 10 externích lektorů (s různými specializacemi - jazyky, speciální pedagogika, znevýhodnění, senioři, veřejná plastika atd.). Součástí týmu edukačního oddělení je i 1 knihovnice (střední knihovnická škola, pedagogické minimum a rozsáhlá praxe). GHMP spolupracuje na vzdělávacích aktivitách a doprovodných programech s externisty - kromě příležitostné spolupráce na jednorázových odborných programech a mimořádných akcích má GHMP i tým trvalejších externích lektorů, především pro realizaci prohlídek a případně workshopů, který se snažíme dle potřeby optimalizovat a v případě potřeby rozšiřovat. Akce zde zajišťují nejen interní a externí lektoři s nejrůznějšími specializacemi, ale v programu je zahrnutá i spolupráce přímo s umělci - v návaznosti na prezentace jejich tvorby v rámci výstav či jejich zastoupení ve sbírkách GHMP (v roce 2017 šlo např. o spolupráci s fotografem Pavlem Baňkou, s filmovou a divadelní výtvarnicí Danou Goldovou atd.).
Odborná činnost edukačního oddělení (účast na konferencích, seminářích, projektech)
Interní edukátorky GHMP vyvíjejí kromě standardní agendy i odbornou činnost. V roce 2017 se aktivně se zúčastnily mnoha důležitých konferencí, seminářů a setkání.
 
Příklady dobré praxe prezentovaly na mezinárodní konferenci Muzeum a škola 2017 s názvem „Křižovatky muzejní pedagogiky“ v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (v Baťově institutu 14/15) prostřednictvím příspěvku „Překračování hranic galerijní edukace - přesahy edukačních aktivit v GHMP směrem k dalším oborům – literatuře, ekologii, filmu, divadlu a novým médiím.“ Na konferenci „Muzea a mezinárodní publikum“ v Náprstkově muzeu, pořádané Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Národního muzea, představily příspěvek s názvem „Galerie jako otevřený prostor – spolupráce edukačního oddělení GHMP se zahraničním publikem“. Další příspěvky zde měly instituce jako Národní muzeum, Židovské muzeum, Goethe institut, Památník národního písemnictví, Kunsthalle Bratislava a mnoho dalších organizací a institucí.  Exkluzivní doprovodný program vytvořily edukátorky k Česko-německé konferenci „Umělecké vzdělávání a společnost“ v Goethe-Institutu (organizátoři: Národní ústav pro vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury ČR, Goethe-Institut, GHMP a další). Jednalo se o prezentaci edukačních aktivit GHMP v Bílkově vile. Významná byla i prezentace o edukaci v GHMP v angličtině s názvem „Educational activities in Prague City Gallery“ na mezinárodní konferenci „App Your School“ v Bologni. Šlo o setkání edukátorů z 8 evropských zemí: Itálie, Finsko, Turecko, Litva, Polsko, Portugalsko, Řecko, Česká Republika. Do tohoto mezinárodního projektu se zapojilo edukační oddělení GHMP ve spolupráci s Evropskou rozvojovou agenturou za ČR. Tématem bylo smysluplné využití nových médií v edukaci. Hlavním úkolem byla koncepce tzv. digitálních ateliérů, modelových šesti hodinových workshopů. Jejich prostřednictvím by mělo být rozvíjeno smysluplné a kreativní využívání ICT a nových médií ve výuce a galerijní edukaci. Proběhlo pěti denní odborné setkání v Bologni a bude se konat závěrečné setkání ve Varšavě. Nejdůležitějším výstupem bude sborník – manuál (toolkit) - pro školy a pedagogy s nejlepšími příklady digitálních ateliérů. Tento projekt bude pokračovat ještě v roce 2018.  Lektorky GHMP byly pozvány také na setkání členů Asociace výtvarných pedagogů v Hradci Králové, kde představily edukační aktivity GHMP  s názvem „Interdisciplinarita v galerijní edukaci“.
Edukátorky se účastnily také dalších zajímavých konferencí: seminář „Muzeum pro návštěvníky II.“ pořádaný Asociací muzeí a galerií v Nové budově Národního muzea, seminář „Komunikace s návštěvníky se speciálními potřebami“ v Národním muzeu pořádaný Centrem pro prezentaci kulturního dědictví a doktorandská konference „Vnímat, myslet, číst - perceptuální a konceptuální možnosti analýzy umění“ v galerii Tranzitdisplay ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.
Edukační oddělení i přímo zorganizovalo a zrealizovalo v GHMP i důležitá setkání a semináře pro odborníky, pedagogy a studenty. V rámci Haptické výstavy v Domě U Kamenného zvonu se konalo setkání odborníků na téma "Zprostředkování umění nevidomým návštěvníkům" (šlo o odborníky z oblasti výtvarného umění, hudby, divadla apod.). Součástí tradičního Týdne uměleckého vzdělávání (TUV) bylo odborné setkání pro studenty AVU a VŠUP s názvem Edukativní programy GHMP a umělecké vzdělávání“ – jednalo se o vyhodnocení pedagogického modulu, předmětu, který studují k získání tzv. pedagogického minima. Tématem byl obsah edukativních programů GHMP a jejich vazba na další tvůrčí činnost a vzdělávací obsah výtvarného oboru. V rámci TUV se konala i jedna akce ve spolupráci s Asociací výtvarných pedagogů (AVP) - setkání členů Asociace výtvarných pedagogů v Domě U Kamenného zvonu – prezentace příspěvku „Překračování hranic galerijní edukace - přesahy edukačních aktivit v GHMP“. Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je iniciativa propojující projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden amatérského umění, které již oba fungují v několika evropských i mimoevropských státech. V obou případech jde především o týden občanské angažovanosti v regionech a místech, během kterého se nejrůznější kulturní i vzdělávací instituce, neziskové organizace a další občanské iniciativy mohou představit široké veřejnosti. Konala se také speciální akce pro pedagogy a studenty v rámci výstavy Salon české scénografie.  V rámci workshopu s názvem „Tvorba edukačního programu“ proběhla komentovaná prohlídka expozice s autory vystavených děl, následně proběhla prezentace edukačních aktivit GHMP s přesahy k filmu, divadlu a novým médiím spojená s diskusí i výměnou nápadů a inspirace na téma využití nových médií v edukaci. Program byl zakončen workshopem. Workshop a prezentaci realizovalo edukační oddělení GHMP ve spolupráci s Českou organizací scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT,z.s.), Institutem světelného designu a Institutem umění – Divadelním ústavem. Salon české scénografie 2017 se uskutečnil v době mezi 13. a 14. ročníkem mezinárodní výstavy Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru jako oborová reflexe nejnovějších trendů v oblasti scénického výtvarnictví.
Významnou odbornou činností je také realizace odborných exkurzí mnoha důležitých skupin: studenti pedagogiky z Univerzity Amsterdam, vyučující a studenti architektury z Národní univerzity Taiwan (v rámci návštěvy ČVUT), studenti Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (3x) – v rámci předmětů užité umění, galerijní edukace, dějiny umění a umělecké sbírky, pedagogové z Riverside School – v Domě U Kamenného zvonu, členové Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) v čítárně a studovně GHMP v Bílkově vile (2x), edukátoři z Východočeské galerie v Pardubicích, studenti architektury ČVUT v Domě U Kamenného zvonu prohlídka Zvonu (+ studijní kresby interiérů).  GHMP také uspořádala exkurzi do Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.J. Macana v rámci Haptické výstavy. S tím souvisí i prezentace o edukaci v GHMP pro studenty Univerzity Jana Amose Komenského Praha a pro studenty Vyšší odborné školy informačních studií Praha (zaměření na knihovnictví, služby muzeí a galerií a informatiku).
Kromě zapojování do konferencí, odborných grantových projektů a pracovních skupin se edukátorky GHMP (absolventky výtvarné výchovy na pedagogických fakultách) snaží neustále se cíleně vzdělávat  - například v rámci certifikovaných kurzů: kurz interkulturních dovedností v Náprstkově muzeu (organizováno Centrem pro integraci), česko-německá konference o uměleckém vzdělávání v Goethe institutu, seminář o práci se znevýhodněnými návštěvníky v Národním muzeu. Vzdělávají se i v rámci dalšího studia (doktorské studium), v minulosti se účastnily pracovních skupin IPR - projektu "živé město". Všechny tři jsou aktivní členky těchto asociací:  INSEA - International Society for Education Through Art, Komora edukačních pracovníků Rady galerií ČR a Asociace výtvarných pedagogů.
V roce 2017 se zapojily edukátorky do dvou velkých grantových projektů. Staly se členkami pracovní skupiny zabývající se koncepcí vzdělávací strategie – projektu s názvem Vytvoření střednědobých strategických plánů pro práci s různými cílovými skupinami, včetně všech druhů handicapu, v muzeích umění“. Výzkum byl podpořen grantem Ministerstva kultury ČR (viz výše). Projekt Haptická výstava a týden haptických edukačních aktivit“, který kompletně zrealizovalo edukační oddělení GHMP, byl podpořený grantem Státního fondu kultury ČR. Projekt měl velkou publicitu – vyšly o něm články v mnoha médiích a na webech institucí: Listy ČS INSEA - International Society for Education Through Art, SONS ČR, Okamžik.cz, Praha.eu, Invarena.cz, ArtMap, Artalk atd. Na tento projekt navázala Haptická výstava a edukační aktivity v eko-ateliéru v Trojském zámku. Díky podpoře vedení GHMP má edukační oddělení GHMP optimální podmínky rozvíjet nabídku aktivit pro tuto skupinu. Podmínky se stále zlepšují, programová nabídka se rozšiřuje. V nejbližší době se nabídka rozroste o haptickou prohlídku prostorů v historických interiérech Colloredo-Masfeldského paláce včetně barokně-rokokových detailů a ornamentů.
Edukační oddělení GHMP rozvíjí i odbornou výzkumnou činnost. Na grantové projekty a pracovní skupiny Komory edukačních pracovníků v minulých letech navázal v letošním roce projekt vzdělávací strategie (viz výše), v rámci něhož byly zmapovány edukační aktivity za posledních cca 10 let - z výročních zpráv za roky 2006 - 2016.  Z výsledků analýz vyplývá, že v posledních letech se díky stále lepším podmínkám edukace v GHMP neustále zkvalitňuje a je zde na vysoké a profesionální úrovni. Také byl zhodnocen potenciál a možnosti dalšího rozvoje. Skupinu vedla PhDr. Alexandra Brabcová, specialistka na strategické plánování.  Výzkum navázal na již uskutečněné projekty z r. 2014, 2015 a 2016 „Standardizace edukačních činností I. + II. “ (téma: personální a materiálně - technické aspekty edukačních činností, analýza edukačních činností), „Práce s návštěvníky se specifickými potřebami“, Těmto projektům předcházel seminář „Strategie edukačních činností“. Výstupy výzkumu, který probíhal na základě rozsáhlého kvantitativního a kvalitativního šetření, byly následně porovnávány s podobnými výstupy ze zahraničních institucí (Velká Británie, Německo, Holandsko). Díky těmto aktivitám si edukační oddělení neustále rozšiřuje přehled o aktuálním dění, úrovni a trendech v oblasti galerijní edukace nejen v ČR ale i v zahraničí. Edukátorky pracují i na zahájení projektu tzv. „Experimentálního pracoviště pro pedagogický modul VŠUP“, který bude sloužit nejen studentům VŠUP, AVU a podobných uměleckých škol, ale i pedagogům v rámci celoživotního vzdělávání.
Edukátorky GHMP se snaží rozvíjet i publikační činnost.  Na webu Oborového informačního portálu E-muzeum, vytvořeném Centrem pro prezentaci kulturního dědictví Národního muzea, byl v r. 2017 trvale publikován příspěvek „Galerie jako otevřený prostor - spolupráce edukačního oddělení GHMP s mezinárodním publikem“ a byly z něj vytvořeny podklady pro článek v odborném vědeckém recenzovaném časopise Národního muzea „Muzeum“ vydávaném Centrem pro prezentaci kulturního dědictví v tištěné i elektronické formě. Bude tedy trvale publikovaný a dostupný v archívu tohoto nejstaršího českého vědeckého muzejního periodika. Také byla dokončena Strategie edukační činnosti  GHMP v letech 2018 – 2022 a v tištěné i elektronické formě byla odevzdána na Ministerstvo kultury ČR, poskytovateli grantu. V rámci doktorského studia byly sepsány tyto dvě práce, týkající se GHMP a edukace: „Role a význam prostoru v kontextu výstavních projektů, prostor jako spolutvůrce konceptu výstavy i díla / Architektonické koncepce výstav v Galerii hlavního města Prahy v posledním desetiletí (2006 - 2016)“ a „Intervence textu do veřejného prostoru a inspirace pro edukaci“. Jsou archivovány v příruční knihovně edukačního oddělení.
Spolupráce s Komorou edukačních pracovníků Rady galerií ČR
Důležitá je také spolupráce s Radou Galerií ČR. Tým edukačního oddělení navštívil 2x setkání Komory edukačních pracovníků RG ČR v Muzeu umění Olomouc a v Galerii moderního umění v Hradci Králové. Jedná se o profesní setkávání edukátorů z členských galerií RG ČR průměrně x 3-4 ročně vždy v jiné galerii. Galerijní pedagogové a lektoři si zde předávají zkušenosti a inspiraci, představují i edukační prostory. V roce 2017 se konal i Sněm Rady galerií ČR v Hradci Králové, kde se setkaly všechny tři komory RG ČR: Komora ředitelů, Komora odborných pracovníků a Komora edukačních pracovníků. V edukačním centru GHMP proběhlo setkání ředitelů z Komory ředitelů RG ČR. Dorazilo cca 15 ředitelů z galerií z těchto měst: Brno, Hradec Králové, Ostrava, Kutná Hora, Klatovy/Klenová, Hluboká nad Vltavou, Hodonín, Pardubice, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Jihlava, Uherské Hradiště, Havlíčkův Brod, Nové Město na Moravě, Náchod.
Edukační oddělení GHMP také poskytlo zázemí pro pracovní skupinu výtvarných pedagogů z Komory edukačních pracovníků RG ČR, do které se zapojili edukátoři z 9 členských galerií RG ČR (Olomouc, Ostrava, Hradec Králové, Liberec, Litoměřice, Roudnice n/L, Kutná Hora, Plzeň a Praha – GHMP). Cílem a smyslem bylo vytvoření vzdělávací strategie přímo koncipované na míru pro konkrétní instituce na 4 roky (2018 – 2022). Konalo se 6 celodenních seminářů. Do finální úrovně zvládly projekt dopracovat 3 instituce (GHMP, GASK, SGVU Litoměřice). Projekt byl podpořen grantem Ministerstva kultury ČR (viz výše).
Odborné praxe a stáže pro studenty VŠ a SŠ, další spolupráce s VŠ
Také v roce 2017 realizovalo edukační oddělení praxe pro studenty středních uměleckých a  odborných škol. V letošním roce zde bylo 25 studentů ze středních škol. Jednalo se o tyto školy: Střední škola náhorní (obor: grafický design), Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a střední uměleckoprůmyslová škola Žižkov (obor: řezbářství a produktový design + užitá malba), Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby s.r.o., Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s. r. o. Zlín, Střední uměleckoprůmyslová škola a vyšší odborná škola Turnov (obor: zlatnictví), Obchodní akademie Hovorčovická Praha 3. Pomáhali především s přípravou výtvarného materiálu v edukačním centru a v eko-ateliéru i s knihami v čítárně a studovně v Bílkově vile. Věnovali se ale i konkrétním specifickým úkolům: studenti se zaměřením na grafický design vytvořili šablony písma inspirovaného písmem F. Bílka pro workshopy do Bílkovy vily, studentka řezbářství a produktového designu vytvořila Bílkovu abecedu jako razítka (formou linorytu nalepeného na dřevěné kvádry), mnoho studentů připravovalo výtvarný materiál k výstavě R. Deacona. Praxe pro vysokoškolské studenty probíhá formou náslechů a realizací praxí i galerijních animací. V letošním roce se jednalo o náslechy a následné praxe studentek galerijní pedagogiky z Katedry výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci, které zde působily především v rámci Letních výtvarných dílen v eko-ateliéru v oranžérii Trojského zámku. Náslechy si zde splnili i studenti AVU a VŠUP v rámci pedagogického modulu (pedagogického minima) pod vedením odborné pracovnice z NUV PaedDr. Markéty Pastorové. V GHMP si splnila praxi i studentka 5. ročníku ilustrace na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, která navrhla kresby do edukačních listů k Bílkovu domu v Chýnově.
Edukační oddělení GHMP aktivně poskytuje údaje a informace do nejrůznějších dotazníků, výzkumů a analýz, umožňuje konzultace se studenty – např. v rámci jejich bakalářských a diplomových prací. Důležitým zázemím i zdrojem informací pro školy je i čítárna odborné literatury a časopisů (více info výše).
Sponzoři a vícezdrojové financování
Edukační oddělení GHMP se snaží rozvíjet vícezdrojové financování. Kromě provozu vlastního rozpočtu oddělení se edukátorky zapojily do dvou grantových projektů: grant Ministerstva kultury ČR pro projekt „Vzdělávací strategie“, grant Státního fondu kultury ČR pro projekt „Haptická výstava a týden haptických edukačních aktivit“ (viz výše). Atraktivní prostory edukačních pracovišť a jejich smysluplné a přínosné využití pro širokou veřejnost jsou skvělou příležitostí a motivací k podpoře sponzory, se kterými se spolupráce také neustále pozitivně rozvíjí. Vedle klasických výtvarných pomůcek využíváme i další zbytkový materiál, který lze alternativně a nápaditě využít i umělecky recyklovat.